KEMT

Teória komunikačných systémov

TKS_PS -26000874

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. -

Osnova prednášok

Študent získa základné vedomosti z oblasti teórie prenosových kanálov a moderných modulačných metód. Pochopí princípy kanálových modulačných techník. Naučí sa počítačovými prostriedkami navrhovať prenosové kanály, modulačné a demodulačné techniky a porovnávať rôzne digitálne metódy. Dokáže prakticky aplikovať získané zručnosti v prostedí najmodernejšej laboratórnej techniky.

Osnova cvičení

  • Matematické modely,
  • Charakteristiky, energetická bilancia a kapacita telekomunikačných kanálov
  • Pravdepodobnosti a stochastické procesy,
  • Reprezentácia modulovaných signálov v signálovom priestore,
  • Popis a spektrálne charakteristiky digitálnych modulovaných signálov
  • Optimálne prijímače pre signály ovplyvnené AWGN šumom
Personálne obsadenie
Cizmar

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

prednášajúci

E-mail
PApaj

doc. ing. Ján Papaj, PhD.

cvičiaci

E-mail
Kurkina

Ing. Natalia Kurkina

cvičiaci

E-mail

Zápočet a skúška

Podmienky udelenia zápočtu sú nasledovné:

Podmienky udelenia zápočtu

1

Podľa pokynov prednášajúceho a cvičiacich...

Podmienky účasti a neúčasti na cvičení sú definované v študijnom poriadku 

Podmienky udelenia zápočtu

1

Termíny skúšok 

viď. systém MAIS

Študijné materiály

Zadanie

Dôležité oznamy

Podporná literatúra a zdroje

1

An Introduction to 5G The New Radio, 5G Network and Beyond  

Author(s): Christopher Cox, First published:2021, Print ISBN:9781119602712